PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yararlanıcı, Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin Sözleşme Makamı olduğu "Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi" faaliyetlerine 12 Mayıs 2014 tarihinde başlanmıştır. Eptisa Mühendislik öncülüğündeki Konsorsiyum tarafından teknik destek sağlanan proje 24 ay sürecektir.
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi ile Türkiye'nin planlama sistemine Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Türkiye'de tam ve etkin bir biçimde uygulanması için gerekli koşulların (yasal, kurumsal, idari ve teknik) oluşturulması için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na destek verilmesi hedeflenmektedir.
Bu hedefe ulaşmak için proje kapsamında üç ana eksende birbirleriyle bütünleşik çalışmalar geliştirilecektir:
 - Seçilen 4 sektör için SÇD pilot projelerinin uygulanması ve sektörel SÇD klavuzlarının hazırlanması
- Türkiye'de SÇD Yönetmeliği'nin uyumlaştırılması için güçlü ve etkin bir sürecin geliştirilmesi, özellikle, yasal çerçeve ile gerekli kurumsal düzenlemenin incelenmesi,
- Eğitim, saha ziyaretleri ve farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenerek ana sektörlerin yansıra merkezi/yerel düzeyde de kapasitenin geliştirilmesi. 
 
Başlıca şu alanlarda, öenmli sonuçlar elde edilmesi beklenmektedir:
 
- 4 sektör için SÇD Raporu ve Kılavuzları (IPA Operasyonel Programları için SÇD Kılavuzu dahil) hazırlanması,
- Uyumlaştırma sürecindeki ilgili raporlarla birlikte Taslak SÇD Yönetmeliği'nin Revizyonu,
-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumlarda 300'den fazla uzmanın farklı düzeylerde SÇD'nin temelleri konusunda eğitilmesi,
- Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları'ndan en az 250 katılımcının SÇD Farkındalık Artırma Çalıştayları, Çalışma Ziyaretleri ve diğer etkinliklere  katılımı.
 

Hedefler

Projenin genel hedefi, "Çevrenin en üst seviyede korunmasını sağlamak ve çevre üzerinde olası önemli etkilere sahip olan belirli plan ve programlara Çevresel Değerlendirme yapılmasını sağlamak, sürdürülebilir kalkıma amacına yönelik çevresel hususların onaya tabi plan ve programların hazırlanması ve onaylanması sürecine entegre edilmesine katkıda bulunmaktır."
Bilgilendirme Toplantısı'nın  başlıca hedefi ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili taraflarla, belirlenen üç ana eksende gerçekleştirilecek etkinliklerin paylaşılması ve tartışılmasıdır.
          a)   Seçilen 4 sektörde SÇD'nin pilot/ test deneyimlerinin geliştirilmesi,
          b)   SÇD Yönetmeliği'nin ve prosedürlerinin uygulamaya yönelik revizyonu,
      c)  Teknik ve idari kapasitenin artırılması ve güncellenmesi için ilgili tüm kurumlarla birlikte kapasite geliştirme girişimleri.